სადოქტორო შრომები

ქვემოთ შეგიძლიათ იხილოთ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების ფაკულტეტზე დაცული დისერტაციების სრული ვერსიები:

2010 წელი

ხათუნა მაისაშვილი - „ეროვნული იდენტობის რეპრეზენტაცია 1990-1991 წლების ქართულ ბეჭდურ მედიაში“

ბიძინა კაპანაძე  - „Optical Behaviour of Selected XBLs“

თამარ სუხიშვილი -„სომატური სახელები ნათესაობის აღნიშვნის ფუნქციით ძველი ბერძნულისა და ქართულის მიხედვით”

მაია ყუფარაძე - „ცხოვრებისეული უნარჩვევების ფორმირება ვიქტიმურ ბავშვებსა და მოზარდებში დისჰარმონიული სოციუმის ფონზე“

 

2011 წელი

  დავით აფხაზავა - ”მილისტოირილებული ალანინით მდიდარი C კინაზას სუბსტრატი, α-ამინო-3-ჰიდროქსი-5-მეთილ-4-იზოქსაზოლ პროპოინატის  რეცეპტორი, სიცხით შოკირებადი ცილა 90 და α-ფოდრინი იმპრინტინგის პროცესში”

    ხათუნა ფარქოსაძე”პერცეპტუალური დასწავლა ადამიანის მხედველობის სისტემაში”

მარიამ ახალკაცი - "WAVE GENERATION BY TURBULENT CONVECTION"

თამარ ლორთქიფანიძე  - „ბერგმანის გლიური უჯრედების ლატერალური მორჩების განვითარების დინამიკა, მათი როლი პურკინიეს უჯრედების  დენდრიტული ხის ჩამოყალიბებასა და სინაპტოგენეზში”.

ბორის ვუძი - "INTEGRATION OF COMMUNITY COMPETITION LAW AND POLICY IN POLAND AS A EU MEMBER STATE"

ნინო ჩხეიძე - "The plasma model of XDINS and Crab pulsar’s HE emission"

ელენე ტატიშვილი - "აღწერა როგორც ტექსტის კომპოზიციური ერთეული და მისი დროითი სემანტიკა მხატვრულ ნარატივში (ინგლისურენოვანი მცირე პროზის მასალაზე)"

2012 წელი

ეკატერინე მიქაუტაძე - "ინოზიტოლების და ოლეამიდის ანტიეპილეფსიური თვისებების შესწავლა"

ნინო შარვაშიძე - "ზრდასრულთა განათლების როლი ინფორმირებული საზოგადოების ჩამოყალიბებაში (ზრდასრულთა ტრენინგების პოტენციალის გაზრდა მასწავლებელთა პროფესიული მხარდაჭერის საქმეში"

ნინო როდონაია - "გერმანული იდეალიზმის კრიზისი შელინგის ნაშრომში “სამყაროს ეპოქები”"

გიორგი ზუბიტაშვილი - „ძიუდოისტთა სპორტული ფუნქციონირების პარამეტრები“    

ჟანა ეხვაია"ქართული ავტოქთონური ვაზის ჯიშების და ველური ვაზის (Vitis vinifera L. subsp. sylvestris  [C.C. Gmel.] Hegi) პოპულაციების შედარებითი მორფომეტრიული და მოლეკულურ სისტემატიკური შესწავლა"    

შორენა შტოიერი – "მარჯორი უორდროპის მოგვიანებით მიკვლეული თარგმანები"

ნანა ლომია - "ემოციური დისკურსის პრაგმაკომუნიკაციური ასპექტები იტალიურ და ქართულ ენებში"

მარინე მურცხვალაძე - "ცხოველთა სახეობების წარმოშობა და პოპულაციის  სტრუქტურირების კვლევა კავკასიაში"

ლელა ჩილაჩავა - "ტოლუოლის ქრონიკული ინჰალაციის მყისიერი და შორეული ეფექტი მოზარდი და ზრდასრული ვირთაგვების ჰიპოკამპის აღნაგობაზე და მეხსიერებასა და დასწავლაზე"

ნანა ბერეკაშვილი - გენდერული სოციალიზაციის ფაქტორები განათლების კონტექსტში" 

ნათია ამაღლობელი - " ფრანგულ მოკლე ტექსტურ დისკურსში გამოყენებული სამეტყველო  ფორმები"

თამარ ბასიშვილი - „ ოპიოიდური სისტემის როლი თავის ტვინის ინტეგრაციულ მოქმედებაში"

2013 წელი

          გვანცა ჭანტურია -" საქართველოში გავრცელებული Francisella tularensis მოლეკულურ-ეპიდემიოლოგიური დახასიათება"

ნანა კუნელაური  -
„ მხედველობითი იმპრინტინგი წიწილებში - მიტოქონდრიული ცილები და α-ამინო-3-ჰიდროქსი-5-მეთილ-4-იზოქსაზოლ პროპიონის მჟავას ტიპის გლუტამატის რეცეპტორები"

თამარ ბრეგვაძე - "ფორმალური ზოგადი განათლება და კერძო რეპეტიტორობა როგორც პარალელური სისტემები"

მაკა ლაშხია "ეროსი როგორც ფილოსოფიური შემეცნების საწყისი და გზა სამართლიანობისაკენ"

ია კუსრაძე - "ანტიბიოტიკორეზისტენტული Acinetobacter baumannii-ის სპეციფიკური ბაქტერიოფაგების დახასიათება სამკურნალო-პროფილაქტიკური პრეპარატის შექმნის მიზნით"

ნათია ქარუმიძე - " ჩირქოვან-ანთებითი ინფექციების საწინააღმდეგო ნატურალური ანტიმიკრობულ-ანტიფუნგალური ბიოკომპოზიტის შექმნა"

ირინა ლობჟანიძე -  "იდიომების სტრუქტურა და სემანტიკა ქართულში (შედარებით- შეპირისპირებითი ანალიზი: ინგლისური, ახალი ბერძნული და რუსული ენების მასალის საფუძველზე)"

ნათია დავითიშვილი “ პოეტური მეტაფორა ინგლისურენოვან რომანტიკულ ტექსტში (უილიამ ბლეიკის პოეზიაზე დაყრდნობით)“

მარიამ ფარეშიშვილი - "საგაზეთო სტატიების სათაურების თარგმნის პრაგმატიკული ასპექტები ფრანგულ და ქართულ ენებში"

რუსუდან გოგოხია - " უცხოური ენის დაუფლების ინდივიდუალურ-ტიპოლოგიური თავისებურებების კვლევა”

ვერა ოკუნევა " ქრონიკული ჰიპოკინეტური სტრესის ეფექტი ნუშისებრი სხეულის ცენტრალური ბირთვის აქსო-დენდრიტული სინაფსების აღნაგობაზე. ელექტრონულ-მიკროსკოპული და ატომურ-ძალოვან-მიკროსკოპული კვლევა"

ელისო მურვანიძე " სპეციფიკური ფიზიკური ვარჯიშების ეფექტურობა ცერებრული დამბლის სხვადასხვა ფორმის დროს"

ბერიკა შუკაკიძე "ოჯახის, სკოლისა და მოსწავლის ფაქტორების გავლენა მოსწავლის აკადემიურ მიღწევებზე  კითხვაში ( პიზა 2009 წლის კითხვის ტესტის    შედეგების ანალიზი: განვითარებული (ესტონეთი) და განვითარებადი ( აზერბაიჯანი) ქვეყნების მაგალითზე)"

მაია ჭიჭინაძე - “ანტიკური ხანის ცენტრალური კოლხეთის პალეოეკოლოგია და ეკონომიკა (არქეოლოგიური ძეგლების პალინოლოგიური კვლევის საფუძველზე)"

გიორგი გვალია - "როგორ ირჩევენ პატარა ქვეყნები სტრატეგიულ მოკავშირეებს? დაბალანსების და მიტმასნების სტრატეგიები სამხრეთ კავკასიის რეგიონში“

ლევან მუმლაძე  - "საქართველოს ხმელეთის მოლუსკების მრავალფეროვნება და გეოგრაფიული განაწილება" 

ცირა კილანავა - “ქართული ნაციონალური დისკურსის ფორმირება: საქართველოსა და რუსეთის იმპერიის მარკირების მოდელები და ქართული ნაციონალური თვითიდენტიფიკაცია მე-18 საუკუნის დასასრულისა და მე-19 საუკუნის ქართულ ლიტერატურაში“

ლევან თარხნიშვილი - "ღირებულებები - კონცეფცია, კვლევა და ალტერნატიული მიდგომა"  ღირებულებები

ეკა ბერელაშვილი - "გვიანფეოდალური ხანის ქართული მიტრები: მხატვრულ ისტორიული კვლევა"

მაია ბიწაძე - მასწავლებელთა პროფესიული "გადაწვის" ზოგიერთი პიროვნული და სოციალური ასპექტი

ქრისტინა ადეიშვილი -არგუმენტაცია პოლიტიკურ დისკურსში (შეპირისპირებითი ანალიზი. ფრანგული და ქართული ენების მასალაზე)

ეკატერინე თევდორაძე სტაფილოკოკური Sb-1 ბაქტერიოფაგის გენომის ანალიზი და ლეთალური აქტივობის მქონე ფაგოსპეციფიური რეკომბინანტული კლონების შესწავლა

2014 წელი

მაია კილაძე  -"  კაინის მჟავას ეფექტი ჰიპოკამპის ცოცხალი ნეირონის დენდრიტულ ხორკლებზე: მრავალფოტონიან-მიკროსკოპული კვლევა"

მირანდა გობიანი - დისკურსის გენდერული დინამიკა ახალგაზრდების მეტყველებაში (გერმანული და ქართული ენობრივი მასალის მიხედვით)

თამარ ტურაშვილი - ფსიქოლოგიური კეთილდღეობის განმსაზღვრელი ზოგიერთი ფაქტორის კვლევა ქართველ სტუდენტებში

ანა კირვალიძე - ინდივიდუალისტურ და კოლექტივისტურ პარადიგმათა ლიმიტაციები მეხსიერების კვლევაში ინტეგრაციული მეთოდოლოგიური ალტერნატივა

მარიამ გაბაშვილი მხატვრულ–კულტურულ ტრადიციათა ტრანსფორმაციის ასპექტები ქართულ ლითონმქანდაკებლობაში (ახ.წ. I-III სს.)

ელისო ოდიკაძე - ენის ჰუმბოლდტისეული კონცეფცია და დისკურსი როგორც შემოქმედებითი აქტი

ხათუნა დოლიძე - ჰოსპიტალიზებული ბავშვების საჭიროებები და ფსიქო-სოციალური, ჩაილდ ლაიფ ინტერვენცია ნახატებისა და სერიული შემთხვევების ანალიზი

ელზა გარაყანიძე - პედაგოგიური სიტუაციების მოდელირება, როგორც მუსიკის მასწავლებლის მომზადებისა და გადამზადების საშუალება

ნატალია ურუშაძე - მეხსიერების ფაქტორი უმაღლეს სკოლაში უცხოური ენების სწავლების თანამედროვე მეთოდიკის კონტექსტში

თამარ ჩარკვიანი -   ნეოპატრიმონიალური და მერიტოკრატიული მართვის სტრატეგიები ტრანსფორმირებად საჯარო სამსახურში

 


© 2013 ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ყველა უფლება დაცულია.
საიტი დამზადებულია ITDC–ს მიერ
საიტის განახლების თარიღი  :   2014-12-19