2011-2012

 1. პოლიტიკის მეცნიერება (საერთაშორისო ურთიერთობები, ევროპისმცონეობა, კავკასიის კვლევები, საბჭოთა კვლევები, პოლიტიკის ანთროპოლოგია) აღწერა, კურსები
 2. საჯარო პოლიტიკის ადმინისტრირება აღწერა, კურსები
 3. სოციოლოგია აღწერა, კურსები
 4. სოციალური სამუშაო აღწერა, კურსები
 5. მედია და კომუნიკაცია: პრაქტიკა, კვლევა და მენჯმენტი  აღწერა, კურსები
 6. ინფორმაციის მენეჯმენტი აღწერა, კურსები
 7. განათლების ადმინისტრირება აღწერა, კურსები
 8. ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის საბაზო და საშუალო საფეხურის საგნის/ საგნობრივი ჯგუფის მასწავლებელი (ქართული ენისა და  ლიტერატურატურის მასწავლებელი, მათემატიკის მასწავლებელი, საზოგადოებრივი მეცნიერებების მასწავლებელი, საბუნებისმეტყველო  მეცნიერებების მასწავლებელი, უცხო ენების (ინგლისური, ფრანგული, გერმანული) მასწავლებელი, სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების/მუსიკის მასწავლებელი) აღწერა, კურსები
 9. სკოლის ფსიქოლოგი, ფსიქოლოგ-კონსულტანტი, ინკლუზიური განათლების სპეციალისტი აღწერა, კურსები
 10. შუა საუკუნეების კვლევები აღწერა, კურსები
 11. უცხო ენათა ფილოლოგია (ანგლისტიკა, გერმანული ფილოლოგია, რომანული ფილოლოგია) და შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობა აღწერა, კურსები
 12. გამოყენებითი უცხო ენები და საერთაშორისო მოლაპარაკებები/ეკონომიკა (ევროპული-რუსული-აღმოსავლური) აღწერა, კურსები
 13. სახელოვნებო თეორიის და პრაქტიკის კვლევები და კულტურის მენეჯმენტი აღწერა, კურსები
 14. თანამედროვე მათემატიკის ძირითადი პარადიგმები და გამოყენებები აღწერა, კურსები
 15. სიცოცხლის შემსწავლელ მეცნიერებათა სამაგისტრო პროგრამა (ეკოლოგია, ბიოლოგიური რესურსების მენეჯმენტი და დაცვა,  ენტომოლოგია, მოლეკულური ბიომეცნიერებები,  ბიოფარმაცია, ნეირომეცნიერებები) აღწერა, კურსები
 16. ჯანდაცვის პოლიტიკა და მენეჯმენტი კონცენტრაციები: ჯანდაცვის მენეჯმენტი; საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და ჯანდაცვის პოლიტიკა; ფარმაციის მენეჯმენტი; ჯანდაცვის ეკონომიკა და ჯანდაცვის პოლიტიკა აღწერა, კურსები
 17. სადაზღვევო საქმე აღწერა, კურსები

© 2013 ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ყველა უფლება დაცულია.
საიტი დამზადებულია ITDC–ს მიერ
საიტის განახლების თარიღი  :   2015-01-27