გამოქვეყნებული ნაშრომები

მონოგრაფია

* Tamar Tsopurashvili: Sprache und Metaphysik. Die Prädikationstheorie Meister Eckharts und ihre Auswirkung auf sein Denken (Bochumer Studien zur Philosophie 52), Amsterdam/Philadelphia 2011 (გერმანულად)

http://www.benjamins.com/#catalog/books/bsp.52

კრებული ქართულ ენაზე

* მ. ბერიაშვილი, უ. რ. იეკი,  ბ. მოიზიში (ედიტორები), თავისუფლების ფილოსოფიის კლასიკოსები: პლატონიდან ჰაიდეგერის ჩათვლით, თბილისი 2011. (იბეჭდება)

სტატიები ქართულ კრებულებში

* მ. ლაშხია, ეროსის ბუნების განსაზღვრება პლატონის ფილოსოფიაში, სამეცნიერო ჟურნალი სემიოტიკა. IX, თბილისი, 2011. გვ. 105-122.

* მ. ლაშხია, ადამიანის უფლებები, გენეზისი, ღირებულება და აწმყო, ჟურნალი კადმუსი, თბილისი 2012 (იბეჭდება).

სტატიები საერთაშორისო კრებულებში

* Tamar Tsopurashvili, The Theory of the Transcendentals in Meister Eckhart, (chapter 5) in: J. Hackett (ed.), A Companion to Meister Eckhart, Brill, Amsterdam/NY 2012 (in print)

* Tamar Tsopurashvili, Die Idee der Freiheit bei F. W. J.  Schelling, in: B. Mojsisch/M. Beriashvili (eds.), Die Idee der Freiheit in Philosophie und Sozialtheorie, Saarbrücken 2010, გვ. 143-154. 

* M. Lashkhia, La Nature Philosophique d'eros, in: Thought in Science and Fiction edited by Dr. S. Cem Karadeli, Proceedings of the 12th International Conference of the International Society for the Study of European Ideas (ISSEI),  (იბეჭდება).

* M. Lashkhia,  Erkenntnisstufen in Platons Philosophie, in: B. Mojsisch/O. Pluta (eds.) Bochumer Philosophischen Jahrbuch für Antike und Mittelalter, Band 15. 2012.


© 2013 ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ყველა უფლება დაცულია.
საიტი დამზადებულია ITDC–ს მიერ
საიტის განახლების თარიღი  :   2015-01-27