გამოქვეყნებული ნაშრომები

Japoshvili O., Japoshvili B. 2005 - Spermatogenesis and reproductive cycle of Varicorhinus capoeta Guldenstadt in  lake Jandari / Tbilisi State University: Biological News., pp. 99-105 (in Georgian)

Tskitishvili E., Kuchava M. 2005 - To study soil nematodes Akhmeta-Tianeti transects (Eastern Georgia). Int. Sci. Conference: "Actual problems of biology and medicine. Tbilisi State University, pp.60-67 (in Russian)

Kurashvili B., Gogebashvili I., Burtikashvili L. et al. 2005 – Ecological-parasitological research of animals of Gardabani sanctuary., Tb.: Science, pp. 1 - 46 (in Georgian)

Goletiani L., Japoshvili B. 2005 – Coregonus lavaretus maraenoids Polhakow of Chudi Lake and its importance in fish industry / Prometheus, pp. 341-344 (in Georgian)

Kvavadze E., Bakhtadze G., Bakhtadze N. 2005 – Number of chromosomes and ploydy of species of genus Dendrodriloides Kvavadze, 1999 (Oligohaeta, Lumbricidae) / Biology and Medicine, Current Problems, 3rd - E. Int. conf. Tbilisi State University, pp. 18-21 (in Georgian)

Bakhtadze N., Bakhtadze G.,  Kvavadze E. 2005 - The results of study of the genus Dendrobaena (Oligochaeta, Lumbricidae) species chromosome numbers / Bulletin of Georgian Academy of Sciences   172(2): 141-142

Eliava I. Kuchava M.  2005 - Bivulvarity of  Eudorylaimus sp. (Nematoda, Dorylaimida.) / Proceedings of the Georgian Academy of Biol. Ser., 2(3): 83-85

Eliava I., Baghaturia N., ChuChulashvili N. 2005 - Jotonchus kvavadzei sp. nov. (Nematoda, Monohchida) from Western Georgia / Proceedings of the Georgian Academy of Biol. Ser., 172(1): 238-140

Gazaryan S., Bukhnikashvili A. 2005 - Preliminary data on the status of the Leisler's bat (Nyctalus leisleri) in the Caucasus / Nyctalus (N.F), Berlin 10/3-4, pp.  261-266

Lortkipanidze M. 2005 - Nematodes for biological control of insects / 14 European Biomass Conference and Exhibition Biomass for climate protection, Paris  p.69

Lortkipanidze M., Gorgadze O. 2005 - Local Entomopathogenic nematodes of the genus Steinernema (Steinernemitidae) - Biological means against Harmful insects / 10 European Meeting invertebrate pathogens in biological control: present and future. Bari, Italy 

Bukhnikashvili A., Kandaurov A. 2006 - Insectivora of Georgia. Shrew (Soricidae): distribution, taxonomic status and protection. Zool. Zh. 2006 (in Russian)

Eliava I., Tsqitishvili M. 2006 - Prodorilaimus Longicaudatus (Butschli, 1974) Andrassy, 1959, first found in Georgia. Proceedings of the Georgian Academy of Biol. Ser., 4(2): 99-1

Ghazaryan A., Nagy Z., Postawa T., Yavruyan E., Papov G., Bukhnikashvili A., Natradze J. 2006 - Sustainable Bat Conservation in Caucasus Mountain Region. Conservation Without Borders Society for Conservation Biology / 20th Annual Meeting San Jose, California, p.15

Gorgadze O., Lortkipanidze M. 2006 - Nematoda Steinernema gurgistana sp. n.  (Rhabditida:  Steinernematidae) from Agriotes gurgistana F. / Proceedings of the Georgian Academy of Biol. Ser., 4(3): 117-122

Lortkipanidze M. 2006 - Predicting foraging strategy in Entomopathogenic Nematodes / Bulletin of Georgian Academy of Sciences  173(2): 365-367

Lortkipanidze M. 2006 - Bioformulations of Entomopathogenic Nematodes / Proceedings of the Georgian Academy of Biol. Ser., 4(2): 106-109

Shonia L., Kokosadze T. 2006 - Reproduction of Pseudorasbora parva Shleg. and its practical importance / Proceedings of the Georgian Academy of Biol. Ser., 4(4): 127-131

Tskitishvili E. 2006 - Soil population of Nematodes of Gombori ridge (East Georgia). Proceedings of the Georgian Academy of Biol. Ser., 4(3): 326-328

Zhgenti L., Bakhtadze N., Kvavadze E. 2006 - Earthworms of Dendrodriloides Kvavadze,1999 (Oligochaeta, Lumbricidae) genus from Ajara fauna / Proceedings of the Georgian Academy of Biol. Ser.,  4(3): 142-145

Eliava I., Baghaturia N., Tsqitishvili E. 2006 - Enchodelus georgiensis sp. nov (Nematoda, Dorylaimida) from Eastern Georgia / Bulletin of Georgian Academy of Sciences, 173(2): 368-371

Nikolaishvili K., Lomidze Ts., Melashvili  N. 2007 - The results of study of water-soluble proteins of helminths of Rana macrocnemis Boul. / Bulletin of Georgian Academy of Sciences  175(1-4): 130-132

Tskitishvili E. 2007 - Two species from order Mononchida Jairajpuri, 1969, first found in Georgia / Proceedings of the Georgian Academy,  Biol. Ser. 5(3-4): 91-93 

Bukhnikashvili A., Natradze I., Kandaurov A. 2007 - Otter in Georgia during 1996-2006. In: Mammals of mountain areas. Math. Int. Conf. August 13-18, 2007, pp. 56-60 (in Russian)

Arabuli G., Mosulishvili M., Murvanidze M., Arabuli T., Baghaturia N., Kvavadze E. 2007 - The Colchic lowland alder woodland with boxwood understory (Alneta barbatae buxosa) and their soil invertebrate animals / Proceedings of the Georgian Academy of Biol. Ser.  5(2): 35-43

Eliava I., Cholokava A., Kvavadze E., Bakhtadze G., Bukhnikashvili A. 2007 - New Data on Animal Biodiversity of Georgia / Bulletin of Georgian Academy of Sciences, 175(1-2): 115-120

Eliava I., Cholokava A., Kvavdze E., Bakhtadze G., Bukhnikashvili A. 2007 - New data on animal biodiversity of Georgia Bulletin of Georgian National Academy of Sciences, 175(2): 115-119

Gorgadze O., Lortkipanidze M., Kokhia M., Melashvili n., Kuchava M. 2007 - New species of mermiotid Hexamerimes decemlineate sp. n. (Nematoda, Mermitidae) from colorado beetle / Proceedings of the Georgian Academy of Biol. Ser. 5(1): 33-37

Japoshvili B., Kokosadze T., Japoshvili O. 2007 - Dynamics of condition factor of Vendance (Coregonis Albula L.) in the lake Paravani / Proceedings of the Georgian Academy of Biol. Ser., 5(1): 29-33

Japoshvili G., Gabroshvili N., Japoshvili B. 2007 - The phenology and parasitoid complex of Parthenolecanium corni Bouché in the city of Tbilisi and its surroundings and comparison with some other European countries / Bulletin of Entomological Research (SCI)     

Kakulia I., Kokhia M., Shekiladze K. 2007 - Efficiency of Nematode Steinernema. Carpocapsae Say against fall-planting cutworm (Agriotis segetum schiff) / Proceedings of the Georgian Academy of Biol. Ser., 5(1): 77-80

Kvavadze E., Bakhtadze N., Bakhtadze G. 2007 - About validiry if genus Omodeoia Kvvadze,1993 (Oligochzeta, Lumbricidae) / Proceedings of the Georgian Academy of Biol. Ser. 5(3-4): 84-90

Lortkipanidze M., Kokhia M., Melashvili N., Gorgadze O., Kuchava M. 2008 - Thermal Adaptation of Entomopathogenic Nematodes for Infection and Reproduction / Proceedings of the Georgian Academy of Biol. Ser., 6(1-2): 26-29

Murvanidze L., Lomidze Ts., Nikolaishvili K., Vachnadze  N. 2008 - Case of Cestode Invasion of African Rock Python (Python sebae Gmelin, 1788) in Tbilisi Zoological Park / Proceedings of the Georgian Academy of Biol. Ser., 6(3-4): 97-100

Murvanidze L., Nikolaishvili K., Lomidze Ts. 2008 - The Annotated List of Amphibian Helminths of Georgia / Proceedings of the institute of Zoology,  23: 43-49

Murvanidze L., Nikolaishvili K., Lomidze Ts., Jankarashvili E. 2008 - The Annotated List of Reptile Helminthes of Georgia / Proceedings of the institute of Zoology, 23: 54-61

Murvanidze M., Arabuli T., Bagaturia N., Eliava I., Kvavadze E. 2008 - The Nematodes and Oribatid Mites as Indicators of Urban Environment / Proceedings of the institute of Zoology, 23: 180-193

Nikolaishvili K., Lomidze Ts., Melashvili N., Petriashvili L. 2008 - To the Study of Helminthofauna of Iranian longlegged wood Frog Rana Macrocnemis (Boul.) / Proceedings of the institute of Zoology   23: 50-53

Ninua N., Japoshvili B. 2008 - Check list of fishes of Georgia / Proceedings of the institute of Zoology , 23: 163-176

Tskitishvili E., Tskitishvili T., Kuchava M., Tsibadze N. 2008 - Some Data about Nematodofauna of Potato and Distribution of Potato Stem Nematode in Southern Georgia / Proceedings of the institute of Zoology, 23: 29-31

Arabuli G., Kvavadze El., Kikodze D., Connor S.E., Kvavadze E., Bagaturia N., Murvanidze M.
Arabuli T. 2008 - The Krummholz Beech Woods of Mt. Tavkvetili (Javakheti Plateau, Southern Georgia) – A Relict Ecosystem / Proceedings of the institute of Zoology,  23: 194-200

Arabuli L., Murvanidze L., Zirakishvili L. 2008 - Parasitology and Tropical Medicine Proceedings of the institute of Zoology,  2:3 38-40

Arabuli T., Mosulishvili M., Murvanidze M., Arabuli G., Bagaturia N., Kvavadze E. 2008 - The Kolkhic Lowland alder woodland with boxwood understory (Alneta Barbatae Buxosa) and their soil invertebrate animals / Proceedings of the Georgian Academy of Biol. Ser., 5(2): 35-43

Edisherashvili G. 2008 - Ecological - geographical description of avifauna of  Inner Kartli / 1 Annual International Conference on the challenges of knowledge management. Gori University, 3-4 October 2008, pp. 356-359 (in Georgian)

Bagathuria N., Chuchulashvili N., Kuchava M. 2008 - New species of the genus Sicaguttur Siddiqi, 1971 (Dorylaimida) in Georgia / Bulletin of Georgian Academy of Sciences, 175(2): 113-115

Bagathuria N., Kuchava M., Chuchulashvili N. 2008 - Enchodelus  muchuriensis  n. sp.  (Nematoda, Dorylaimida) from  Western  Georgia / Proceedings of the Georgian Academy of Biol. Ser. 6(3-4): 91-93

Bagathuria N., Tskitishvili E. 2008 - First Find of Jotonchus Zschokkei (Menzel, 1913) Altherr, 1955 (Mononchida) and Mesodorylaimus Derni Loof, 1969 (Dorylaimida) in Georgia / Proceedings of the institute of Zoology, 23: 32-34

Bakhtadze N., Bakhtadze G.,  Kvavadze E. 2008 - The chromosome numbers of Georgian earthworms (Oligochaeta: Lumbricidae) / Comparative Cytogenetics, 2(1): 79-83

Barjadze Sh. Chakvetadze N. 2008 - A New Species of The Genus Macrosiphum (Hemiptera: Aphididae) Living On Symphytum Asperum (Boraginaceae) From Georgia / Annales Zoologici, 58(3): 551-556

Barjadze Sh., Bakhtadze N., Bakhtadze G., Kintsurashvili N., Chakvetadze N., Zhukovskaya N., Gratiashvili N. 2008 - Contribution to the aphid fauna (Hemiptera: Aphidoidea) of Imereti Region (Western Georgia / Zoosystematica Rossica, 17: 75-80

Shalva Barjadze, George Japoshvili, Nana Bakhtadze. 2010 -New Records for the Georgian Aphid Fauna (Hemiptera: Aphididae). Zoology in the Middle East 50, 140-141.
ISSN 0939-7140 © Kasparek Verlag, Heidelberg.

Shalva Barjadze,Nana Bakhtadze,George Bakhtadze, Nunu Kintsurashvili, Nino Chakvetadze, Natasha Zhukovskaya.2010-Contribution to the aphid fauna (Hemiptera:Aphidoidea) of Khevi floristic region (Eastern Georgia).Redia,XCIII,3-6.

Bukhnikashvili A., Natradze J. 2008 - Geoffroy’s Bat (Myotis Emarginatus) in Georgia. Present
Status of the Species / Proceedings of the institute of Zoology, 23: 177-179

Bukhnikashvili A.K., Gazaryan S., Kandaurov A., Natradze I., Rakhmatulina I., Yavruyan E. 2008 - First assesment of the status of thr threatened bats of rhe Cauasus / Abstracts of XI European Bat Research Symposium 17th - 22nd August, p.36

Eliava I., Tskitishvili T., Bagathuria N., Tskitishvili E., Kuchava M. 2008 - List of Free, Plant parasitic and Insect parasitic Nematoda of Georgia. Part IV. Order Dorylaimida Pearce, 1942 / Proceedings of the institute of Zoology, 23: 11-21

Eliava I., Tskitishvili T., Bagathuria N., Tskitishvili E., Kuchava M. 2008 - List of Free, Plant parasitic and Insect parasitic Nematodes of Georgia, Part V. Orders: Enoplida Chitwood, 1933 Chromadorida, Chitwood, 1933 Monhysterida De Conick et Schuurmans Stekhoven, 1933 Mononchida Jairajpuri, 1969 / Proceedings of the institute of Zoology,  23: 22-28

Gazaryan S., Bukhnikashvili A.K., Kandaurov A., Natradze I. 2008 -  New status of Myotis saubentonii in the Caucasus / Abstracts of XI European Bat Research Symposium, 17th - 22nd August 2008, p. 50

Gorgadze O. 2008 - Combined Aplication of Local Entomopathogenic Nematodes and Bacterial Preparations against Hyponomeuta Malinellus and Anthonomus Pomorum / Proceedings of the institute of Zoology, 23: 35-37

Gorgadze O., Schmidt-Rhaesa A., Kintsurashvili N. 2008 - Hairworm Spinochordodes sp. (Nematomorpha-Gordiidae) from the Fauna of Georgia  / Bulletin of Georgian Academy of Sciences, 175(2-4): 131-133

Japoshvili G., Gabroshvili N., Japoshvili B. 2008 - Scale Insect Pests on Ornamental Plants in City Tbilisi / Proceedings of the institute of Zoology,  23: 147-152

Kakalova E. 2008 - Data of Ecological and Parasitological Researches of the Kumisi Reservoir Fish / Proceedings of the institute of Zoology,  23: 62-64

Kakalova E., Shonia L. 2008 - The results of ecological-parasitological study of Psevdorasbora Parva populated in Kumisi Reservoir and Basaleti Lake / Proceedings of the institute of Zoology,  23: 41-42

Barjadze Sh., Bakhtadze N., Bakhtadze G., Kintsurashvili N., Chakvetadze N., Zhukovskaya N., Gratiashvili N. 2009 - Contribution to the aphid fauna (Hemiptera: Aphidoidea) of Racha-Lechkhumi floristic region (Western Georgia) / Zoosystematica Rossica, 18(1): 54-58

Eliava I., Baghaturia N. 2009 - New Nematode Opailamus andrassyi n.sp. (Dorylaimida: Opalaimidae) from Georgia / Bulletin of Georgian Academy of Sciences, 175(3-2): 136-138

Lortkipanidze M., Kokhia M., Melashvili N. 2009 - Comparison of two methods For estimation the number of entomorathogenic nematodes in soil samples / Energy, ISSN: 1512-0120, 52(4): 87-90

Tskitishvili E., Kuchava M., Tskitishvili T. 2009 - Study of biodiversity of svaneti (Georgia) nematodes. Proceedings of the Georgian Academy of Biol. Ser., 7(3-4): 98-103

Bukhnikashvili A., Gazaryan S., Kandaurov A., Natradze I., et al. 2009 - Current status of the eurasian otter in the Caucasus. In: Status and Protection of Globally Threatened species in the Caucasus. Tbilisi, pp. 98-106

მონოგრაფიები

Bukhnikashvili A. 2004 – On the cadastre of small mammals (Insectivora, Chiroptera, Lagomorpha, Rodentia) of Georgia, Tbilisi: Universal, 1-132pp.

Burtikashvili L.1978 - The blood parasites of wild birds in Georgia. Tb., Metsniereba, 1 – 123 (in Russian)

Eliava I. 1982 - Key to Free-living Nematodes fam.. Qudsianematidae (Dorylaimida). Tb., Metsniereba, 1-216 (in Russian)

Eliava I. 1984 - Free-living Nematodes of the family Dorylaimidae. L., Nauka, pp.1-262 (in Russian)

Eliava I., Eliashvili T. 1990 - Free-living Nematodes fam. Nordiidae. Tb., Metsniereba, pp.1-104 (in Russian)

Eliava I., Eliashvili T., Crall E. 1980 - Key to genera of nematodes Dorylaimida and Tylenchida. Tb., Metsniereba, pp. 1-69 (in Russian)

Eliava I. 2002 - Short zoological dictionary. Tb. Science, 1-245 (in Georgian)

Eliava I., Bondirev I.. 2001 – Short trilingual dictionary  of animal names. Tb.: Jisiai, pp. 1-105 (in Georgian)

Eliava I.,Nakhutsrishvili G., Kajaia G. 2009 - Fundamentals of Ecology. Tbilisi State University, pp. 1-249 (in Georgian)

Kokosadze T. Gogoreliani E.., Shonia L. 2008 - The multilingual dictionary of freshwater vertebrates names: Cyclostomata, Fish. Tbilisi, pp. 1-40 (in Georgian)

Tarkhnishvili D., Bukhnikashvili A., Abuladze A. 2001 – Vertebrate Animals of Borjomi - Kharagauli National Park, Tb. WWF, pp.1-329 (in Georgian)

Yavruyan E., Rakhmatulina I., Bukhnikashvili A., Kandaurov A. Natradze I. 2008 – Bats conservation action plan for the Caucasus. Tbilsi, 85 p.

Lortkipanidze M., Kokhia M., Baramidze N. and Gorgadze O. (2009).Use of Biomass Energy of Entomopathogenic Nematodes to Control the Major Pest Insects. 17th European Biomass Conference & Exhibition from Research to Industry and Markets. CCH-Congress Center Hamburg, Germany, 129.

Kokhia Mzia, Lortkipanidze Manana. (2010) Biomass Energy of Meadows Mesofauna for Rehabilitation of High Mountain Pastures. 18th European Biomass Conference and Exhibition Lyon (3 - 7 May), p. 126.

Kokhia, M., Lortkipanidze, M. (2009). East Georgian High Mountain Meadows Mezofauna- Conference - 10th Central European Workshop on Soil Zoology.  Czech Republic, 42.

Lortkipanidze Manana and Kokhia Mzia. (2010). Environmentally Safe Bioformulations of EPNs for Plant Protection in Georgia”, International Conference & Exhibition – “Batumi-Spring-2010”, p.56.

Kokhia M., Lortkipanidze M., Merabishvili V., Tskhadaia E., Melashvili N., Gorgadze O. (2010).  High Mountain Meadows Mesofauna for Pastures Rehabilitation. ICBEE 2010, Cairo, Egypt, 2-4.11, pp.
158-162 


Lortkipanidze M., Kokhia M., Gorgadze O. and . Melashvili N. (2010). Isolation of the Entomopathogenic Nematodes from the Different layers of the Soil. High Mountain Soils Biodiversity. International workshop, Ilia State University, Tbilisi, Georgia,13.

Kokhia M., Lortkipanidze M., Tskhadaia E., Melashvili N. (2010). High-Mountainous Pastures Soil Inhabitants: Biodiversity and Trophic Structure.  Scaling & Governance Conference 2010,”Towards a New Knowledge for Scale Sensitive Governance of Complex Systems”, Wageningen, Netherlands, 11-12.11. p.16.

Kokhia Mzia, Lortkipanidze Manana, Melashvili Nino (2010) – “Mesofauna and Prevailing Groups of Georgia Grassy Ecosystems and Their Dependence on Climat Changes”, International Conference & Exhibition – “Batumi-Spring-2010”,   p. 45

G. Kvinikhidze, M.Lortkipanidze, M. Koкhia. (2009). “The influence of nematodo-bacterial composition on the structure and viability of the caterpillar of the Pieris Brassicae L. Theses.“  International Conferfnce of Morfologists, From Molecule to Organism, in memory of G. Tumanishvili, Javakhishvili Tbilisi State University, Faculty of Exact and Natural Sciences. Tbilisi, 45.

Kokhia M. (2010). Soil Invertebrates’ Role and Value in High-Mountain Pastures Improvement. ”Towards a New Knowledge for Scale Sensitive Governance of Complex Systems”, PhD Workshop, Wageningen, Netherlands, 10.11. 2010. pp. 23-24 

Lortkipanidze, M., Kokhia, M. (2009).  Use of Entomopathogenic Nematodes for Biological Plant Protection in Urban   Horticulture.  XIV- Conference of the Ukrainian Scientific  Society of Parasitologists “Parasites and Parasitoses: Contemporaneity and Risks-Ukraine, Ujgorod, 147.

Gorgadze O., Lortkipanidze M., Kokhia M. and  .Melashvili N. (2010). Vertical and Zonal Distribution of Nematode Steinernema thesami (Steinernematidae) on the Mount Ialno North Exposition. High Mountain Soils Biodiversity. International workshop, Ilia State University, Tbilisi, Georgia, 6.

koxia m., lorTqifaniZe m., cxadaia e., melaSvili n. (2011). maRalmTiani saZovrebis niadagis binadarni, rogorc mcenareuli narCenebis mineralizatorebi. Tbilisi,

Kokhia M., Lortkipanidze M., Tskhadaia E., Melashvili N. (2010). Soil Saprophages Consequence in High-Mountain Pastures.  High Mountain Soils Biodiversity. International workshop, Ilia State University, Tbilisi, Georgia,12

Горгадзе Олег, Кохия Mзия (2009) "Horizontal and Vertical Seasonal Migration of Steinernema disparica (Steinernematidae) Nematodes in the Soil", Международная Конференция «Животный мир высокогорных территории» 24-29 Август, Нальчик. с.с. 28-31

Lortkipanidze M., Kokhia M., Melashvili N.; (2009). Comparison of Two Methods For Estimation the Number of Entomorathogenic Nematodes in Soil Samples; Energy; Tbilisi;; 4 (52); 87-90

Mzia Kokhia, Manana Lortkipanidze, (2008). High Mountain Meadows Mezofauna: Role in Biological Turnover.  The Proceedings of the International Conference “The Importance of Ecology and Nature Protection in the Sustainable Development Perspectives”, 20-21.11.2008. Yerevan, Armenia. p. 139

G. S. Kvinikhidze, G. A. Kakulia, M. A.  Lortkipanidze, M. S.  Kokhia (2010).    Histological Study of the Effect of Nematode-Bacterium Complex on the Structure and Vital    Activity of Cabbage Moth (Pieris brassicae L.) Larvae. Annals of Agrarian Science, Tbilisi,   Annals of Agrarian Science. V 8, No.2, pp. 80-86

Gorgadze O., Lortkipanidze M., Kokha M., Melashvili N., Burdjanadze M., Kuchava M. (2007). The Combining of Entomopathogenc Nematodes and Bacterial Preparations Against Operoptera brumata and Erannis defoliaria. 4th International Conference “Research and Conservation of Biological Diversity in Baltic Region” Book of Abstracts.  p. 39

Lortkipanidze M., Kokhia M., Kuchava M. (2008). Use of Entomopathogenic Nematodes to Control the Major Pests. The Proceedings of the International Conference “The Importance of Ecology and Nature Protection in the Sustainable Development Perspectives”, 20-21.11.2008. Yerevan, Armenia. p. 82

Gorgadze O., Lortkipanidze M., Kokhia M. and  .Melashvili N. (2010). Vertical and Zonal Distribution of Nematode Steinernema thesami (Steinernematidae) on the Mount Ialno North Exposition. High Mountain Soils Biodiversity. International workshop, Ilia State University, Tbilisi, Georgia, 6.

Кохия М., Лорткипанидзе М., Мелашвили Н. (2007). Определение Энергетических Потребностей Сапрофагов Высокогорных Лугов Грузии. Журн. «Энергия», Тбилиси, с. 84-86

N. Kintsurashvili, A. Schmidt-Rhaesa, O.Gorgadze (2011) Chordodes parabipilus (Nematomorpha: Gordiida), a new species of horsehair worms from Georgia // Verh. Naturwiss. Ver. Hamburg , NF 46 : 235–241

აბულაძე, ა.ვ., ელიგულაშვილი, ვ.ე., როსტიაშვილი, გ.გ.2009. მონაცემები ყორნისებრთა სესახებ თბილისში. The Russian Journal of Ornithology, 18 (518): 1804-1806. http://elibrary.ru

აბულაძე, ა.ვ. 2008. ქორისებრთა არწივი (Hieraaetus fasciatus Vieill.) საქართველოში და მიმდებარე ტერიტორიებზე. მტაცებელ ფრინვაელთა და ბუსნაირთა თანამედროვე შესწავლა. კრივოი როგი, უკრაინა, 2008: 5–10 http://raptors.org.ua/ru/101

Abuladze, A.V., Edisherashvili, G.V. 2008. Results of count of wintering raptors in Georgia in February 2006. Modern Study of Birds of Prey and Owls. Materials of the III International Scientific Conference “Birds of Prey and Owls in Ukraine”: 11-17 http://raptors.org.ua/ru/101

Abuladze A.V. ,  Edisherashvili, G.2008. Merlin in Georgia.  Research and Conservation of the Raptors in Northern Eurasia // Ivanovo, Publishing House Ivanovo State University: 166-169.

Abuladze A.V. 2008. On the winter records of Greater Spotted Eagle in Georgia // Research and Conservation of the Greater and Lesser Spotted Eagles in Northern Eurasia. Research and Conservation of the Greater and Lesser Spotted Eagles in Northern Eurasia. Ivanovo, Publishing House «Ivanovo State University». http://ecoclub.nsu.ru/raptors/publicat/raptors/Ivanovo_Spotted_Eagles_2008.pdf

Abuladze A.V. 2008. Changes in the species composition and numbers of the birds of prey in Georgia in 1975-2007.  Research and Conservation of the Raptors in Northern Eurasia. Ivanovo, Publishing House «Ivanovo State University»: 162-166. http://ecoclub.nsu.ru/raptors/publicat/raptors/Ivanovo_2008.pdf

Abuladze A.V. 2007. Peregrine Falcon in Georgia. Collection of papers "Peregrine Falcon"Piotrowo, Poznan,
http://www.falcoperegrinus.net/userfiles/file/abstracts.pdf

Abuladze, A.V. 2003. Rough-legged Buzzard wintering in Transcaucasia.  Collection of pappers "Raptors of Northern Eurasia". Edited by Prof.Dr.Vladimir Galushin. Rostov-on-Don State Pedagogical University: 121-124
http://winter-birds.narod.ru/page20.htm

Abuladze A.V. 2003.  Status of Pallid Harrier in Georgia and Transcaucasia. Raptors of Northern Eurasia. Collection of pappers "Raptors of Northern Eurasia". Edited by Prof.Dr.Vladimir Galushin. Rostov-on-Don State Pedagogical University: 109-112.

Abuladze, A.V., Eligulashvili, B.E., Rostiashvili, G.G., Edisherashvili, G.V 2003. Status of some rare raptor species in Georgia. Collection of pappers "Raptors of Northern Eurasia". Edited by Prof.Dr.Vladimir Galushin. Rostov-on-Don State Pedagogical University publishing house: 106-109.

ABULADZE, A.V., EDISHERASHVILI, G.V., BAKHTADZE, G.I., KANDAUROV, A.S. 2003. Wintering of raptors in Georgia in 1998-2000. Collection of pappers "Raptors of Northern Eurasia". Edited by Prof.Dr.Vladimir Galushin. Rostov-on-Don State Pedagogical University publ.house.: 117-121

Abuladze, A.V., Edisherashvili, G.V.2003.  On the fauna of owls in Georgia.  Collection of pappers "Raptors of Northern Eurasia". Edited by Prof.Dr.Vladimir Galushin. Rostov-on-Don State Pedagogical University publ.house.: 273-277

Abuladze, A.V., Edisherashvili, G.V.2003. Raptor migration in Georgia in winter and autumn 1998. Collection of pappers "Raptors of Northern Eurasia". Edited by Prof. Dr. Vladimir Galushin. Rostov-on-Don State Pedagogical University: 106-109.

Abuladze A.V. 2002. The first winter record of the Common Crane in Georgia. Cranes of Eurasia (Distribution, number, biology). Collection of papers. Moscow, Crane Working Group of Eurasia: 12-14.

Abuladze, A., Shergalin, J. 2002.  The Golden Eagle in North Caucasia and Transcaucasia. The Journal of Raptor Research, 36, No 1, March 2002: 10-17.

Abuladze, A., Eligulashvili, B., Shergalin, J. 2002. Wintering of raptors in Georgia. Collection of papers "Raptors in the New Millenium".

Abuladze A.V. 2001. The Greater Aquila clanga and Lesser Aquila pomarina Spotted Eagle migrations in western Georgia. Acta Ornithoecologica, 4, part 2-4: 392-396.

Abuladze A.V.2001. Lesser Spotted Eagle Aquila pomarina in Transcaucasia. Acta Ornithoecologica, 4, part 2-4: 321-324.

Abuladze A.V. 2001. Lesser Kestrel in Georgia. Achievements and problems of Ornithology of Northern Eurasia on a boundary of centuries. Edited by E.Kurochkin and I.Rakchimov. Magarif publishers, Kazan: 316-336

Abuladze A.V. 2001. Part "Birds". In: Vertebrate Animals of Borjomi-Kharagauli National Park. Field-Guide. E. Editor-in-chif A.Kandaurov, Project coordinator K.Jandieri. Published by WWF Georgia. Tbilisi 2001. Birds on pp. 90-233.

Цхадаиа Э. 2000.  Активность нейроэндокринной системы большого    елового лубоеда лубоеда (Dendroctonus micans Kug. (Insecta. Coleoptera. Ipidae) в период дополнительного питания // Тр.Ин-та зоологии АН Грузии. Тбилиси. ХХ.: 349-350.

Цхадаиа Э. 2004. Влияние нейроэндокринной системы на процесс размножения большого    елового    лубоеда лубоеда (Dendroctonus micans Kug. (Insecta.Coleoptera.Ipidae) // Тр. Ин-та зоологии АН Грузии, ХХ11:.399-400.

ცხადაია ე. 2005.  სეკრეციული პროცესები ნაძვის დიდი ლაფანჭამიას лубоеда (Dendroctonus micans Kug. (Insecta. Coleoptera. Ipidae) corpora cardiaca და corpora allata ნეიროენდოკრინულ კომპლექსში. III საერთაშორისო სამრცნიერო კონფერენცია ბიოლოგიის და მედიცინის აქტუალური პრობლემები. 25-27 ოქტომბერი 2005 წ. შრომათა კრებული, თბილისი. გვ. 211-213.

მონოგრაფია
კოხია მ. 2011. საქართველოს მაღალმთიანი საძოვრები და მათი რეაბილიტაცია: საქართველოს მაღალმთიანი საძოვრების ნიადაგების მაკროედაფონი - სტრუქტურა, კვება, მონიტორინგი (აღმოსავლეთ საქართველო)., თბილისი, გვ. 1-110


© 2013 ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ყველა უფლება დაცულია.
საიტი დამზადებულია ITDC–ს მიერ
საიტის განახლების თარიღი  :   2015-01-23