მიმდინარე კვლევები

ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული გრანტები
1. აჭარის ფაუნის რეესტრი და ნუსხა - 2009 2011. სამეცნიერო ხელმძღვანელი    ალექსანდრე ბუხნიკაშვილი
2. მაღალმთიანი საძოვრების რეაბილიტაციისათვის: ნიადაგის მეზოფაუნა და ბიომრავალფეროვნება- 2009-2010 სამეცნიერო ხელმძღვანელი მზია კოხია
3. აღმოსავლეთ საქართველოს მთიანეთის (დიდი კავკასიონი) ხერხემლიან ცხოველთა ბიომრავალფეროვნების თანამედროვე მდგომარეობა – 2010-2012. სამეცნიერო ხელმძღვანელი ალექსანდრე ბუხნიკაშვილი
4. კარტოფილის საშიში ნემატოდური დაავადებები სამცხე ჯავახეთის მაღალმთიან რაიონებში (ნემატოდური მოსახლეობის ბიომრავალფეროვნება, პათოგენური სახეობების გავრცელება- 2010-2011. სამეცნიერო ხელმძღვანელი ირაკლი ელიავა
ინსტიტუტის თემატიკა
1. მდინარე ხრამის და მტკვრის ზემო წელის (საქართველოს ფარგლებში) აუზის ხერხემლიან ცხოველთა ფაუნის თანამედროვე მდგომარეობა, მისი დეგრადაციის გზები და მათი დაცვის პრობლემები, 2008-2010 წწ.  თემის ხელმძღვანელი ალექსანდრე ბუხნიკაშვილი
2. თბილისის წყალსაცავის და სანაპირო ზოლის ცხოველების პარაზიტოლოგიურ-ეკოლოგიური გამოკვლევა,  2008-2010 წწ.  თემის ხელმძღვანელი ლალი მურვანიძე.
3. აღმოსავლეთ საქართველოს მეკარტოფილეობის რაიონში კარტოფილის ქსოვილებისა და ნიადაგის ნემატოდები, 2008-2010 წწ.  თემის ხელმძღვანელი ირაკლი ელიავა.
 4. ციტრუსების სპეციფიური ნემატოდის გავრცელების შესწავლა 2008-2010 წწ.
თემის ხელმძღვანელი ირაკლი ელიავა.
 5. ენტომოპათოგენური ნემატოდები ბიოკონტროლისათვის,  2008-2010 წწ.  თემის ხელმძღვანელი ირაკლი ელიავა.
6. თბილისის ზღვის კომპლექკური  ჰიდრობიოლოგიური გამოკვლევა, 2008-2010 წწ.
თემის ხელმძღვანელი ბელა ჯაფოშვილი.
7. საქართველოს ბუგრების (Hemiptera, Aphididae) კარიოლოგიური გამოკვლევა, 2010-2012 თემის ხელმძღვანელი ნანა ბახტაძე
8. ზოგიერთი უხერხემლო ცხოველების ბიოქიმიური ადპტაცია გარემო პირობებთან, (2010-2011) თემის ხელმძღვანელი ნანა ბახტაძე


© 2013 ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ყველა უფლება დაცულია.
საიტი დამზადებულია ITDC–ს მიერ
საიტის განახლების თარიღი  :   2014-12-22