ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი

ratiani

პროფ. სერგო რატიანი, ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი, უმაღლესი ადმინისტრაციული მმართველი ფინანსური, მატერიალური  და  ადამიანური რესურსების სფეროებში; ანგარიშვალდებულია წარმომადგენლობითი საბჭოსა და აკადემიური საბჭოს წინაშე.

პასუხისმგებლობის სფეროები/ძირითადი მოვალეობები 

 • უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ადმინისტრაციის მართვა
 • უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ბიუჯეტის შესაბამისად ფინანსური და ეკონომიკური გარიგებების წარმოება
 • უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ადმინისტრაციის სტუქტურის შედგენა და დასამტკიცებლად წარდგენა წარმომადგენლობითი საბჭოსთვის
 • უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ბიუჯეტის პროექტის, დამხმარე პერსონალის დასაქმების წესისა და შრომის ანაზღაურების პირობების განსაზღვრა და დასამტკიცებლად წარდგენა წარმომადგენლობითი საბჭოსთვის
 • სამუშაოს ყოველწლიური ანგარიშის მომზადება წარმომადგენლობითი საბჭოსთვის წარსადგენად
 • ინდივიდუალური აქტების გამოცემა კომპეტენციის ფარგლებში
 • პასუხისმგებლობა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ფინანსური და ეკონომიკური საქმიანობის კანონიერებასა და ეფექტიანობაზე
 • წესდებით გათვალისწინებულ სხვა ფუნქციების შესრულება.

დაქვემდებარებული  საკურატორო მიმართულებები (მოადგილეები) და სამსახურები:

მიმართულებები:

 • ფინანსების ადმინისტრირების მიმართულება, მოადგილე თეიმურაზ სამადაშვილი
 • საქმისწარმოების მიმართულება, მოადგილე მაია თევდორაძე
 • სასწავლო და კვლევითი პროცესის მიმართულება
 • სასწავლო პროცესის ადმინისტრირების მიმართულება

სამსახურები:

 • საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური
 • დაცვისა და უსაფრთხოების სამსახური
 • ადამიანური რესურსების მართვის სამსახური
 • საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამსახური
 • ბიბლიოთეკა

საკონტაქტო ინფორმაცია: ტელ: 995 32 220009, ელ. ფოსტა: sergo_ratiani@iliauni.edu.ge


© 2013 ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ყველა უფლება დაცულია.
საიტი დამზადებულია ITDC–ს მიერ
საიტის განახლების თარიღი  :   2015-01-26