გამოცდების განრიგი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის  2012-2013 სასწავლო წლისათვის სამაგისტრო პროგრამებზე  მისაღები გამოცდების განრიგი:

1. განათლების ადმინისტრირება - ესსეს შეფასებები გამოქვეყნდება 7 სექტემბერს

2. ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის საბაზო და საშუალო საფეხურის საგნის/ საგნობრივი ჯგუფის მასწავლებელი: (ქართული ენისა და  ლიტერატურატურის მასწავლებელი, მათემატიკის მასწავლებელი, საზოგადოებრივი მეცნიერებების მასწავლებელი, საბუნებისმეტყველო  მეცნიერებების მასწავლებელი, უცხო ენების (ინგლისური, ფრანგული, გერმანული) მასწავლებელი –  6 სექტემბერს  15:00 საათიდან,
აუდიტორია - E 224, განრიგი

3. უცხო ენათა ფილოლოგია (ანგლისტიკა,გერმანული ფილოლოგია, რომანული ფილოლოგია) და შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობა

•  რომანული ფილოლოგია - 4 სექტემბერს, 10:00 საათზე, აუდიტორია -E 219               
•  გერმანული ფილოლოგია -  4 სექტემბერს, 11:00 საათზე, აუდიტორია - E 224
•  შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობა - 4 სექტემბერს, 11:00 საათიდან,  აუდიტორია -F 414, განრიგი
•  ანგლისტიკა  - 6 სექტემბერს, 11:00 საათზე, აუდიტორია -A 405

4. გამოყენებითი უცხო ენები და საერთაშორისო მოლაპარაკებები/ეკონომიკა (ევროპული-რუსული-აღმოსავლური) -  4 სექტემბერს, 10:00 საათზე, აუდიტორია - E 219

5. ფსიქოლოგია (სოციალური ფსიქოლოგია, განათლების ფსიქოლოგია, კლინიკური ფსიქოლოგია) – 4 სექტემბერს 14 საათიდან, 6 სექტემბერს 13:00 საათიდან, აუდიტორია - F 401, განრიგი

6. ფსიქიკური ჯანმრთელობა – 6 სექტემბერს, 12:00 საათიდან, აუდიტორია - E 110, განრიგი

7. გამოყენებითი ენათმეცნიერება - 6 სექტემბერს, 11:00 საათიდან, აუდიტორია - E 224, განრიგი

8. სიცოცხლის შემსწავლელ მეცნიერებათა სამაგისტრო პროგრამა (ეკოლოგია,  ბუნებათსარგებლობა (MBA), ბუნებათსარგებლობა (MSc),  სატყეო მეცნიერება, ტყის რესურსების მდგრადი მართვა, მოლეკულური ბიომეცნიერებები, ბიოფარმაცია, ნეირომეცნიერებები) – 4 სექტემბერს, 12:00 საათიდან, აუდიტორია- G 208, განრიგი
 
9. თანამედროვე მათემატიკის ძირითადი პარადიგმები და გამოყენებები – 5  სექტემბერს, 12:00 საათიდან, აუდიტორია- E 219, განრიგი

10. გამოყენებითი გენეტიკა – 5  სექტემბერს, 12:00 საათიდან, აუდიტორია- G 208, განრიგი
  
11. მედია, ჟურნალისტიკა და კომუნიკაცია: პრაქტიკა, კვლევა, მენეჯმენტი – 4, 5, 6 სექტემბერს, 10:00 საათიდან, აუდიტორია - F414, განრიგი

12. სოციალური სამუშაო – 4 სექტემბერს, 10:00 საათიდან, აუდიტორია -F 110, განრიგი

13. ინფორმაციის მენეჯმენტი - ესსეს შეფასებები გამოქვეყნდება 7 სექტემბერს

14. პოლიტიკის მეცნიერება (საერთაშორისო ურთიერთობები, ევროპისმცონეობა, კავკასიის კვლევები, საბჭოთა კვლევები, პოლიტიკის ანთროპოლოგია) – 4, 5 სექტემბერი 10:00 საათიდან , აუდიტორია  F403, F406 განრიგი
      
15. სახელოვნებო თეორიის და პრაქტიკის კვლევები და კულტურის მენეჯმენტი –  6 სექტემბერს, 10:00 საათიდან, აუდიტორია- E219, განრიგი

16. საჯარო პოლიტიკის ადმინისტრირება – 4 , 5 სექტემბერი, 10:00 საათიდან,
აუდიტორია - G504, განრიგი

17. სოციოლოგია – ესსეს შეფასებები გამოქვეყნდება 7 სექტემბერს

18. ფილოსოფია – 6 სექტემბერს, 11:00 საათიდან, აუდიტორია- F403, განრიგი

19. შუა საუკუნეების კვლევები – 5 სექტემბერს, 12:00  საათიდან, აუდიტორია- F401, განრიგი
 
20. სადაზღვევო საქმე –   ესსეს შეფასებები გამოქვეყნდება 7 სექტემბერს
 
21. ჯანდაცვის პოლიტიკა და მენეჯმენტი კონცენტრაციები: ჯანდაცვის მენეჯმენტი; საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და ჯანდაცვის პოლიტიკა; ფარმაციის მენეჯმენტი; ჯანდაცვის ეკონომიკა და ჯანდაცვის პოლიტიკა – ესსეს შეფასებები გამოქვეყნდება
7 სექტემბერს

შენიშვნა:  შიდა საუნივერსიტეტო გამოცდებზე  თან უნდა იქონიოთ პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა. გამოცდები  ჩატარდება ჩოლოყაშვილის გამზ. 3/5 და გ.წერეთლის ქუჩა №1 (ვაკის პარკთან), მხოლოდ ანგლისტიკის მიმართულებაზე  მისაღები გამოცდა ჩატარდება ჭავჭავაძის  გამზ. №32.


© 2013 ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ყველა უფლება დაცულია.
საიტი დამზადებულია ITDC–ს მიერ
საიტის განახლების თარიღი  :   2015-01-28